Jezus – deel 8 van 16

0
283
Drie-eenheid!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “In Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.” (Colossenzen 2:9)

Verwijzingen in het Nieuwe Testament naar de Godheid van Jezus Christus
Gisteren hebben wij het gehad over het feit dat Jezus Christus namen en titels heeft die alleen op God van toepassing kunnen zijn. Daar kunnen wij nog aan toevoegen dat Jezus ook werken doet, die alleen God kan doen.

Gever van leven
God: “De Here doodt en doet herleven.” (1 Samuël 2:6a)
Jezus: “Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.” (Johannes 5:21. Zie ook 1 Corinthiërs 15:45 en Johannes 11:25)

Schepper
God: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.” (Genesis 1:1. Zie ook Jesaja 40:28)
Jezus: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” (Colossenzen 1:15-17. Zie ook Johannes 1:1-3)

Wonderen
God: “Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden.” (Psalm 107:29,30)
Jezus: “En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.” (Marcus 4:39)

Het Nieuwe Testament laat er absoluut geen twijfel over bestaan dat wij Jezus Christus mogen en moeten zien als God. Alhoewel het woord Drie-eenheid in de Bijbel niet voorkomt is het onmogelijk om de Bijbel serieus te nemen zonder de waarheid van een Drie-enige God te accepteren.
We hebben het al eerder gehad over Matthéüs 28:19, waar Jezus het heeft over de Drie-enige God zonder het woord Drie-eenheid te gebruiken. “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam (niet namen) des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes.”
Het is heel interessant om hier de zegen naast te leggen die God aan Mozes doorgaf: “De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.” (Numeri 6:24-27) Drie keer wordt hier gesproken over de Here, maar in het laatste vers wordt gesproken over één naam.

Verwijzingen naar de Drie-eenheid zonder het woord te gebruiken vinden wij regelmatig in de Bijbel. Denkt u maar eens aan 1 Corinthiërs 12:4-6: “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest (Heilige Geest); en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here (Jezus Christus); en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.” (Zie ook: Efeziërs 2:18,22; 3:14-17; 4:4-6)

Toepassing: Waarom is het zo belangrijk dat wij Jezus zien als God die mens geworden is?

Gebed: Heer, dank U dat Uw Woord geen twijfel laat over de identiteit van Jezus. Amen.

© Maximum Life