Kronen – deel 1 van 2

0
274
Een extra beloning voor christenen in de vorm van kronen.

Lezen: Matthéüs 16:13-27

Vers voor vandaag: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” (Openbaring 22:12)

Een beloning voor geloof en werken
De Bijbel maakt duidelijk dat wij door geloof en uit genade behouden worden. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” (Efeziërs 2:8,9)

Nou zou je kunnen denken dat het dus niet zo belangrijk is hoe wij leven (werken) omdat we toch behouden worden door het geloof. Niets is echter minder waar, omdat geloof en werken hand in hand gaan. Jacobus maakt duidelijk dat geloof dat niet zichtbaar wordt door (goede) werken helemaal geen geloof is. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?” (Jacobus 2:14) Het antwoord op die retorische vraag is NEE.

Maar, er is nog een reden waarom werken zo belangrijk zijn en dat is omdat er een beloning verbonden wordt aan de manier waarop wij leven (werken).
In 1 Corinthiërs 3:10-15 legt Paulus aan de hand van fundament en gebouw uit dat het heel belangrijk is hoe wij leven. Immers, als wij met goed materiaal bouwen op het fundament dat er gelegd is (Jezus Christus) zullen wij ‘loon’ ontvangen. Doen wij dat niet, dan hebben wij onze Heer helemaal niets aan te bieden.
In Psalm 62:13 staat: “Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe, want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.” En in Jeremia 17:10: “Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.”

Vandaag en morgen wil ik met u stilstaan bij het ‘loon’ dat christenen in de vorm van kronen kunnen ontvangen. Hoe wij ons die kronen precies moeten voorstellen kan ik niet uitleggen. Duidelijk is wel dat het hierbij gaat om een extra eer en beloning die Jezus Zelf sommige christenen zal doen toekomen.

De kroon des levens
“Zalig is de man (en de vrouw), die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” (Jacobus 1:12) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt . . . Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.” (Openbaring 2:10)

Beide verzen zijn gericht tot christenen. Jacobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Het gedeelte uit Openbaring is gericht tot de gemeente van Smyrna. De kroon des levens is dus geen kroon die gegeven wordt aan hen die eeuwig leven ontvangen, maar een extra beloning voor hen die al deel hebben aan het eeuwige leven. In beide verzen gaat het om christenen die trouw blijven ondanks problemen. Woorden die gebruikt worden zijn: verzoeking, volharden, proef, lijden, gevangenis.

Het gaat dus om een extra beloning die Jezus Zelf zal geven aan diegenen die Hem ondanks moeilijke omstandigheden trouw blijven; christenen die bereid zijn om te lijden (en misschien zelfs wel te sterven) voor de Heer.

Morgen nog vier kronen als extra beloning voor christenen.

Toepassing: Denk vandaag eens na over uw bereidheid om te lijden voor Jezus.

Gebed: Heer, help mij om U trouw te zijn, ook in moeilijke situaties. Amen.

© Maximum Life