Liefde – deel 1 van 7

0
269
Wat is het grootste gebod?

Lezen: Deuteronomium 6:1-25

Vers voor vandaag: “God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.” (1 Johannes 4:16b)

Het grootste gebod
Op een dag kwamen de Farizeeën bij Jezus met het doel om Hem in verlegenheid te brengen. Ze stelden een vraag, waar eigenlijk geen goed antwoord op mogelijk was: “Meester wat is het grote gebod in de wet?” (Matthéüs 22:36)

Om de val in die vraag te begrijpen moet u weten dat de Joden in hun wet maar liefst 613 voorschriften hadden, onderverdeeld in 248 geboden en 365 verboden. Ze hadden een heel systeem opgezet om al die geboden en verboden te ordenen. Ze waren onderverdeeld in belangrijke en minder belangrijke voorschriften. Ze wilden van Jezus weten welk gebod of verbod volgens Hem het belangrijkste was. Welk antwoord Jezus ook gaf, ze wisten dat ze Hem daarop altijd konden aanvallen.

Jezus antwoordde: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.” (Matthéüs 22:37-40)

Jezus liet Zich niet vangen door de Farizeeën door er één gebod uit te lichten, maar Hij vatte dat hele complexe systeem van geboden en verboden samen in enkele basisprincipes. Hij deed dat door twee verzen uit de Thora (de eerste vijf bijbelboeken, geschreven door Mozes) aan te halen. Daar kon moeilijk iemand iets op tegen hebben.

Deuteronomium 6:4,5. “Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.”
Leviticus 19:18. “Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.”

Jezus nam twee gedeelten uit de Thora, twee principes, die Hij samenvoegde tot één uitspraak over het doel van ons bestaan, onze roeping. Tegen de omstanders zei Hij: Dit is waar het om gaat. Dit is de kern. Dit is het grootste gebod. En Hij voegde er aan toe: Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Het hele geloof, het hele leven hangt aan deze twee geboden. Zoals een deur hangt aan twee scharnieren, zo moet ons leven hangen, scharnieren, zich bewegen, vastzitten aan deze twee geboden: God liefhebben en de naaste liefhebben als onszelf.

Eigenlijk zijn het drie geboden:
1. God liefhebben,
2. de naaste liefhebben en
3. onszelf liefhebben.
Over deze drie vormen van liefde zullen wij het de komende dagen hebben.

Toepassing: Geef uzelf eens een cijfer (van 1 – 10) met betrekking tot uw liefde voor God, uw liefde voor uw naasten en uw liefde voor uzelf. Wat heeft de meeste aandacht nodig?

Gebed: Heer, help mij om U van harte lief te hebben, om mijzelf te accepteren en lief te hebben en om de mensen om mij heen oprecht lief te hebben. Amen.

© Maximum Life