Opwekking – deel 5 van 11

0
288
Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God!

Lezen: 2 Koningen 22:8-13

Vers voor vandaag: “Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” (Psalm 119:11)

Tien kenmerken van een opwekking
1. Een opwekking komt in tijden van geestelijke en morele duisternis.
2. Een opwekking begint bij onszelf.
3. Een opwekking begint altijd met een paar mensen.

4. Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God.
Hoe begon de opwekking onder koning Josia? 2 Koningen 22:8: “En de hogepriester Hilkia zeide tot de schrijver Safan: Ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. En Hilkia gaf het boek aan Safan en deze las het.” Mensen waren de tempel aan het herbouwen. Op een dag vond de hogepriester een oud wetboek. Dat wetboek bleek het Woord van God te zijn. Met andere woorden, tot die tijd hadden zij het Woord van God niet meer. Ze hadden het Woord van God verloren. Ze hadden het vergeten. Ze waren het kwijtgeraakt. Het Woord van God had geen invloed meer op de mensen en op de samenleving.

Lijkt ook dat niet veel op ons land? Ook in ons land zijn heel wat mensen het Woord van God vergeten. Het gevolg daarvan is dat zij God niet meer kennen. Mensen die Gods Woord niet lezen en bestuderen vergeten God. En mensen die God vergeten komen in de duisternis terecht. Dat is een geestelijke wetmatigheid (zie Romeinen 1:18-32).

Hoe dan ook, de hogepriester die het wetboek gevonden had gaf het aan de secretaris van de koning, die het vervolgens naar de koning bracht. Voor het eerst in zijn leven las deze jonge, godvruchtige koning het Woord van God. Dat veranderde een hele natie.

In Hebreeën 4:12 kunnen wij lezen: “Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.” Dat was precies wat in Juda gebeurde.

Psalm 119:105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

Matthéüs 22:29: “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.”

Johannes 1:14: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.”

Toepassing: Hoe goed kent u het Woord van God? Wat doet u om het Woord van God op te bergen in uw hart? Welke invloed mag het Woord van God hebben op uw leven?
Wees gedisciplineerd en lees iedere dag het Manna-bijbelgedeelte van de dag. Een ander idee is om het vers van de dag op een stukje papier te schrijven en dat een dag lang bij u te dragen. Neem regelmatig tijd om zo’n vers te lezen en te overdenken. Maak het tot een deel van uzelf. U zult zien dat zo’n vers na verloop van tijd vanzelf in uw gedachten komt als u het nodig hebt. Zo staat u toe dat Gods woord een directe uitwerking heeft op uw leven van alle dag.

Gebed: Heer, ik wil Uw Woord bestuderen en opbergen in mijn hart. Amen.

© Maximum Life