Toewijding – deel 11 van 12

0
297
God vertrouwen voor het onmogelijke!

Lezen: Matthéüs 8:5-13

Vers voor vandaag: “De rechtvaardige zal uit geloof leven.” (Romeinen 1:17b)

Toewijding 10 – God vertrouwen voor het onmogelijke
In 1 Samuël 14 lezen wij een interessant stuk geschiedenis van het volk Israël.
De Israëlieten werden belegerd door Filistijnse troepen. De situatie was hopeloos. De vijand was veruit in de meerderheid. Bovendien beschikten de Filistijnen over paarden en wagens en hadden de Israëlieten niet eens zwaarden of speren. Maar, er was iemand onder de Israëlieten die de moed had de Heer te vertrouwen voor het onmogelijke. Zijn naam was Jonathan. Samen met zijn wapendrager trok Jonathan de vijand tegemoet. Met z’n tweeën tegenover een groot en goed toegerust leger. “Misschien”, zei Jonathan, “zal de Here voor ons handelen, want de Here kan evengoed verlossen door weinigen als door velen”. En de Heer verloste.

Wat een prachtig bijbelgedeelte. Wat een les ligt hierin voor ons.
God wil ook ons gebruiken – zelfs voor het onmogelijke – wanneer wij Hem durven vertrouwen.

In Romeinen 1:17b staat een sleutelvers met betrekking tot vertrouwen.
Daar staat: “De rechtvaardige zal uit geloof leven.”
Geloof of vertrouwen is het fundament voor onze relatie en onze wandel met God. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij door geloof behouden worden. In Efeziërs 2:8 en 9 staat: “Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”
Maar geloof en vertrouwen gaan veel verder. We mogen en moeten ook leven uit geloof en in vertrouwen op God. Wij vertrouwen dat Hij ons eeuwig leven schenkt. We vertrouwen dat Hij voor ons zorgt en ons beschermt. Wij vertrouwen dat Hij ons leidt en het beste met ons voorheeft. We geloven dat Hij ons onze zonden vergeeft.

Met andere woorden: alles in het christenleven is gebaseerd op geloof en op vertrouwen in God. Daarom mogen wij, als wij in afhankelijkheid van God leven, ook vertrouwen in grote en zelfs ‘onmogelijke’ dingen die Hij in en door ons heen wil doen. Niet gebaseerd op ons eigen kunnen, maar gebaseerd op Zijn almacht.

Hij is immers dezelfde God die David deed overwinnen over Goliath. Hij is de God die het enorme leger van Midian in de handen van Gideon en zijn 300 mannen gaf. Hij is de God van Noach, van Nehemia, van koning Josia, van Jozua, van Abraham, van Mozes, van Ruth, van Henoch, van Jozef, van Rachab, van Paulus, van Petrus.
Hij is de God van de Bijbel.
Hij is uw God.
En voor Hem, onze God, is niets onmogelijk en niets te wonderlijk (Genesis 18:14a).

Ik denk dat het nauwelijks te beschrijven is hoe ons leven er uit zou zien als wij de woorden van Jezus aan de hoofdman in Kapérnaum (Matthéüs 8:5-13) werkelijk serieus durven te nemen. Jezus zei tegen deze goede man, die bezorgd was over de gezondheid van zijn knecht: “U geschiede naar uw geloof.” En de knecht genas; als een wonder van God, maar gebaseerd op het geloof van de hoofdman.

Toepassing: Wat zijn ‘onmogelijke’ dingen waar u God voor zou willen vertrouwen?

Gebed: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! (Marcus 9:24b) Amen.

© Maximum Life