HOE richt zich komende jaren op eigenaarschap en partnering in Oost-Europa

0
271
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gaat zich de komende jaren meer richten op eigenaarschap en partnering in Oost-Europa. Dit betekent dat HOE in principe vraag gestuurd en goed onderbouwde ondersteuning geeft aan lokale christelijke gemeenten of organisaties in Oost-Europa. Uitgangspunt daarbij zijn de christelijke gemeenten in Oost-Europa en hun ontwikkeling en niet de mogelijkheden en visie van HOE. Dit staat te lezen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2019-2024. Bij hulp aan lokale gemeenten en hun ontwikkeling is de eer en verheerlijking van Gods naam voor HOE het belangrijkste aspect en niet de operationele projectuitvoering.
 
In de afgelopen vijf jaar is er in het meerjarenbeleid een sterke focus gelegd op de interne organisatie. Efficiënt handelen en effectieve hulpverlening waren daarbij de drijfveren, naast benutten van de capaciteiten van onze medewerkers. In de komende periode is de focus gelegd op de doorontwikkeling van de partnerorganisaties en wat dat van HOE vraagt. De organisatie gaat zich de komende jaren focussen op vier programma’s (hoop voor kwetsbaren, toekomst voor kind en jongeren, hart voor Roma en opbouw van Gods Koninkrijk). ‘Jeugd en jongeren’ en ‘Roma’ zijn enkele bijzondere doelgroepen waarvoor de expertise verder ontwikkeld moet worden. Opbouw van expertise en uitbouw van programma’s is voor ons belangrijker dan kennis van landen of landsgrenzen. Ontwikkeling van visie op hulp en hulpverlening, eigenaarschap en leiderschap op deze gebieden krijgen aandacht.
 
De rol van HOE is in de afgelopen 43 jaar al enkele keren bijgesteld, m.n. door (politieke) omstandigheden en hulpmogelijkheden. Bij de start van HOE speelden naast geestelijke bemoedigen, bijbeltransport en ‘stille hulp’, veelal via betrouwbare predikanten, een belangrijke rol. Na de Wende kwam daar materiële hulp bij. Deze periode is gevolgd door een periode van gerichtheid op diaconale en materiële hulp. In de komende periode zal gemeenteopbouw in Oost-Europa nadrukkelijker aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de (geestelijke) ontwikkeling van mensen en de opbouw van christelijke gemeenten en organisaties.
 
Stichting HOE houdt rekening met een lichte stijging van de bestemde giften van 1,5% per jaar. Deze stijging moet zowel van particuliere donateurs als van grote gevers, scholen en diaconieën komen. Gedurende de looptijd van de meerjarenbegroting 2014 – 2018 daalden de algemene giften jaarlijks. Verondersteld wordt dat deze daling vanaf 2019 wordt omgebogen in een lichte stijging van 1,5 % per jaar.

Bron: Stichting HOE