Introductie studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’

0
598

Vanuit een unieke samenwerking tussen het Evangelisch College en de organisaties New Wine, Evangelisch Werkverband en de kerkgenootschappen Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, wordt er met ingang van het studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ aangeboden. In dit traject wordt een stevige theologische basis gelegd vanuit de charismatische theologie van het koninkrijk én worden studenten praktisch toegerust voor het werk in de gemeente.

Hiervoor hebben de betreffende partijen op donderdag
6 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend in Zwijndrecht.

De zes organisaties slaan de handen ineen om (toekomstige) predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden binnen de kerkelijke gemeente toe te rusten om leiding te geven aan gemeenten die in de kracht van de Heilige Geest getuigen van de komst van Gods Koninkrijk, waarbij de kracht, gaven en bedieningen van de Geest volop functioneren. Daarbij staan we in het spanningsveld van de ‘tussentijd’ van het Koninkrijk van God. “We geloven en ervaren dat het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus, maar dat de volledige vervulling ervan nog op zich laat wachten,” legt New Wine-theoloog Ronald Westerbeek uit. “We proeven nu al van Gods heelmaking die doorbreekt in onze gebroken werkelijkheid, bijvoorbeeld als we genezing zien op gebed. Tegelijk blijft het vaak watertanden, als die heelheid nog uitblijft. Het laat zich nooit ‘claimen’. We weten ons wel geroepen om ons er actief naar uit te strekken en het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen.”

Achtergrond

Charismatische vernieuwing staat al geruime tijd in de belangstelling, met veel aandacht voor onderwerpen als profetie en genezing. Daarbij is groeiende behoefte aan gedegen theologische vorming. Voor Vineyard en New Wine was dit aanleiding om in het studiejaar 2018-2019 te starten met het aanbieden van de minor ‘Koninkrijkstheologie’ aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hans Alblas, projectleider van dit studietraject geeft aan dat deze minor met ingang van volgend studiejaar wordt voortgezet bij het Evangelisch College. “Dit heeft als voordeel dat de minor nu als zelfstandig studietraject in deeltijd aangeboden kan worden, waardoor het voor een grotere groep mogelijk zal zijn om dit programma te volgen. Daarnaast heeft het programma een groter bereik en draagvlak gekregen door de uitbreiding van extra samenwerkingspartners.”

Samenwerking

Het studietraject wordt aangeboden vanuit een unieke samenwerking tussen drie kerkgenootschappen en drie para-kerkelijke organisaties. “Ondanks de onderlinge verschillen die er zijn tussen deze verschillende organisaties, delen we met elkaar het verlangen naar het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk in onze tijd en in ons land. Dit gezamenlijke verlangen overstijgt onze verschillen”, aldus Jesse van Nes, adjunct-directeur van het Evangelisch College. “Door samen te werken in het gezamenlijk opleiden en toerusten van (toekomstige) leiders, versterken we de realisatie van dit gedeelde verlangen en bouwen we aan meer onderlinge eenheid. We kiezen er bewust voor om elkaar hierin als organisaties en kerkgenootschappen op te zoeken en van en met elkaar te leren.”

Opzet

Het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ wordt aangeboden als tweejarig programma op hbo-niveau, met een totale omvang van 16 EC (= 448 studie-uren). Elk jaar zijn er 4 collegedagen en een retraitedag. De vakken in dit studietraject omvatten zowel bijbelse en systematisch theologie als praktisch onderwijs. “We gaan flink de diepte in,” zegt projectleider Hans Alblas. “De bedoeling is om echt een robuuste theologische basis te leggen. Bovendien bieden we ‘oefenruimte’ voor de studenten: we gaan concreet aan de slag met bijvoorbeeld ministrygebed, profetie en gebed voor genezing. De bedoeling is dat je daar vervolgens zelf leiding aan kunt geven in de plaatselijke gemeente.”
Het onderwijs bestaat uit colleges, videocolleges, literatuurstudie en praktijkopdrachten. De colleges zullen (waarschijnlijk) op zaterdagen in Amersfoort plaatsvinden, de rest betreft zelfstudie. Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels, de colleges zijn in het Nederlands.
Het programma kan gevolgd worden als zelfstandig studietraject, of als onderdeel van de deeltijdopleiding Theologie van het Evangelisch College, of in het kader van permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Zie voor meer informatie: www.koninkrijkstheologie.nl.

Foto van ondertekening samenwerkingsovereenkomst
V.l.n.r.: Drs. Menno Helmus (Nationaal Leider Vineyard Benelux), Machiel Jonker (Voorzitter van het bestuur, VPE), Daniël Sloots (Bestuurslid Rafaël Nederland), Hans Maat (Directeur Evangelisch Werkverband), Drs. Edward de Kam (Directeur New Wine Nederland), Drs. Cees van Nes (Algemeen directeur Evangelisch College).