Geven

0
265
Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen met most overstromen. Spreuken 3:9,10

Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Maleachi 3:10

En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Matthéüs 10:42

En verder: Psalm 112:5, Spreuken 11:24, Matthéüs 10:8, Lucas 6:38, Handelingen 20:35, 1 Corinthiërs 16:1,2, 2 Corinthiërs 9:6-9, 1 Timótheüs 6:17-19.